ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 02 สิงหาคม 2564 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 76
EB12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 02 สิงหาคม 2564 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 55
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) มิย.64 16 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Nitiphoom 58
EB11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Nitiphoom 82
EB11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Nitiphoom 53
EB10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Nitiphoom 64
EB22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต 11 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Nitiphoom 57
EB21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 11 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Nitiphoom 42
EB9 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย 11 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Nitiphoom 57
EB7 การกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย Nitiphoom 119
Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.