ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ChyLOGO1

EB12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB12(1.1)ขออนุมัติโครงการและเผยแพร่

EB12(1.2)โครงการ TB ปี 2564

EB12(2)รายงานการประชุมโครงการมาร่วมวางแผน

EB12(3)รายงานการประชุมโครงการมาร่วมดำเนินการ

EB12(4)รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

EB12(5)ภาพประกอบโครงการ

EB12(6)ผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB12(7)แบบฟอร์มเผยแพร่

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.