ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ChyLOGO1

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2564 (สขร.1)

MOIT 5 1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 1

MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ต.ค. 2564

MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 พ.ย. 2564

MOIT 5 2.3 แบบ สขร.1 ธ.ค. 2564

MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.