ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ChyLOGO1

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

MOIT 4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

MOIT 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4 1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ

MOIT 4 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565

MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT 4 3.2 ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

MOIT 4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.