ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ChyLOGO1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเชียงยืน 2564

9.2.1 แผนงบลงทุนเงิน UC 2564

9.2.2 แผนงบลงทุนเงินบำรุง 2564

9.2.3 แผนค่าใช้สอยเงินบำรุง 2564

9.2.4 แผนวัสดุเวชภัณฑ์ยา 2564

9.2.5 แผนวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564

9.2.6 แผนวัสดุวิทยาศาสตร์ 2564

9.2.7 แผนวัสดุทันตกรรม 2564