ChyLOGO1

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลเชียงยืน

ผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อโรงพยาบาลเชียงยืน 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข