ให้เรตสมาชิก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ก.ย.64

ให้เรตสมาชิก

ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครวรายวัน 28สค.64

ให้เรตสมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครวรายวัน สค.64