ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขอเชิญประชุมตามโครงการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

(Medical Record Audit)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน ชื่นชม ปี่ 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

รพ.สต.กระบาก  รพ.สต.ขามเปี้ย  รพ.สต.โคกกลาง  รพ.สต.ชื่นชม   รพ.สต.ดอนสวรรค์

   รพ.สต.โนนสูง  รพ.สต.แบก   รพ.สต.แฝก   รพ.สต.โพน  รพ.สต.ศรีสว่าง

   รพ.สต.เสือเฒ่า  รพ.สต.หนองกุง   รพ.สต.หนองซอน   รพ.สต.หนองบุญชู  รพ.สต.หนองแวง

รพ.สต.เหล่าบัวบาน