ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)