ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ChyLOGO1

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน 2564

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2564 (สขร.1)

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB7 การกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB8 การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

EB9 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย

EB10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB13 มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB14 การจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

EB15 ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินทางราชการ

EB16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB17 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและชมรมจริยธรรม

EB18 การกำกับติดตามแผนปราบปรามการทุจริตและชมรมจริยธรรม

EB19 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

EB23 การรวมกลุ่มของบุคลากร

EB24 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.