ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 51
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 30
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมดำเนินการภารกิจหลัก 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 56
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Nitiphoom 44
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 46
แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจััดจ้าง 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Nitiphoom 41
รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Nitiphoom 52
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Nitiphoom 45
รายงานสรุปผลวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Nitiphoom 56
โครงการ”แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน ปี 2562” 19 มีนาคม 2562 เขียนโดย Nitiphoom 48
Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.