ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB7 การกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

eb7 1.บันทึกขออนุมัติลงนามประกาศ

eb7 2.ประกาศ ผวจ.2564

eb7 3.กรอบแนวทาง

eb7 4.หลักฐานการประชุมชี้แจง

eb7 5.หลักฐานแจ้งเวียน

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.