ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB8 การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

eb8 1.บันทึกขออนุมัติลงนามประกาศ

eb8 2.ประกาศเกณฑ์ดีเด่นและดีมาก รอบ 2

eb8 2.1ประกาศเกณฑ์ดีเด่นและดีมาก รอบ 2

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.