ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

eb16 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอขึ้นเว็บ

eb16 2.ประกาศเจตจำนงค์สุจริต

eb16 3.หลักฐานการดำเนินการเจตจำนงค์สุจริต

eb16 4.ภาพถ่ายกิจกรรม

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.