ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB24 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB24 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

EB24 2.ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

EB24 3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน

EB24 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศและคู่มือ

EB24 5.รายงานการกำกับติดตามมาตรการ

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.