ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS


EB19 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

eb19 1.บันทึกข้อความเชิญประชุมและวาระการประชุมกรรมการ

eb19 2.สรุปผลการประชุม

eb19 3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564

eb19 4.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขอขึ้นเว็บ และแบบฟอร์ม

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.