ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS


EB20 การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 1.บันทึกสั่งการ 

EB20 2.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ชย. ปี 2564

EB20 3.บันทึกแจ้งเวียน

EB20 4.บันทึกทราบติดตาม

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.