ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไชต์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลเชียงยืน ปีงบประมาณ 2561

ITAph 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เผยแพร่ทางเว็บไซต์

มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิด

แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบบริการทางการแพทย์

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

Contribute!
Books!
Shop!