ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ChyLOGO1

9 การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเชียงยืน 2564

1.รายงานสรุปผลวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจััดจ้าง

5.การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6.รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

Contribute!
Books!
Shop!