Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ผู้บริหาร

  • นายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน
  • เบอร์ติดต่อ 0-4378-1045

กิจกรรมของโรงพยาบาล

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวสารทั้งหมด

ITA

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
MOIT 2 1.2 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT 2 1.4 หน้าที่และอำนาจของโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
MOIT 2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
MOIT 2 1.8 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น
MOIT 2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT 2 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
MOIT 2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
MOIT 2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. 2564
MOIT 2 6. คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
MOIT 2 7. สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
MOIT 2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
MOIT 2 9. แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
MOIT 2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
MOIT 2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
MOIT 2 12. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 2 13. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2 14. คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
MOIT 2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 และ 12 เดือน
MOIT 2 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
MOIT 2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
MOIT 2 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป.สธ. พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
MOIT 2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4
MOIT 2 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2566 (แบบ สขร.1) ไตรมาส 4
MOIT 2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ 6 และ 12 เดือน
MOIT 2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 และ 12 เดือน

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
MOIT 4 1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ
MOIT 4 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT 4 3.2 ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
MOIT 4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ไตรมาส 3
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 4
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ไตรมาส 4
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ต.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 พ.ย. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ธ.ค. 2565
MOIT 5 3. ขอขึ้นเว็บ สขร.1 ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2565
MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 ไตรมาส 2 ม.ค.ก.พ.มี.ค. 2566
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ม.ค. 2566
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ก.พ. 2566
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 มี.ค. 2566
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2
MOIT 5 2.1 บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 2566 ไตรมาส 3
MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 เม.ย. 2566 ไตรมาส 3
MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 พ.ค. 2566 ไตรมาส 3
MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 มิ.ย. 2566 ไตรมาส 3
MOIT 5 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 3
MOIT 5 1.บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2566 ไตรมาส 4
MOIT 5 2.1แบบ สขร.1 ก.ค. 2566 ไตรมาส 4
MOIT 5 2.2แบบ สขร.1 ก.ย. 2566 ไตรมาส 4
MOIT 5 2.3แบบ สขร.1 ส.ค. 2566 ไตรมาส 4
MOIT 5 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT 7 1. บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ
MOIT 7 2. ประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศดีเด่นดีมาก 1 ต.ค. 2565
MOIT 7 3. หลักฐานแจ้งเวียนประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 1 ต.ค. 2565
MOIT 7 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 7 1. บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ ไตรมาส 3
MOIT 7 2. ประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศดีเด่นดีมาก 1 เม.ย. 2566 ไตรมาส 3
MOIT 7 3. หลักฐานแจ้งเวียนประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 1 เม.ย. 2566 ไตรมาส 3
MOIT 7 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3

MOIT 10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 10 1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
MOIT 10 2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 10 2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 10 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 10 1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส4
MOIT 10 2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส4
MOIT 10 2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4
MOIT 10 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4

MOIT 14 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิข้าราชการ

MOIT 14 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 14 2.1แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ภายใน
MOIT 14 2.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ภายนอก
MOIT 14 2.3ผังกระบวนการยืมพัสดุ
MOIT 14 2.4แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
MOIT 14 2.5กลไกการกำกับติดตาม
MOIT 14 3.1แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
MOIT 14 3.2ผังกระบวนการยืมพัสดุ
MOIT 14 3.3แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
MOIT 14 3.4กลไกการกำกับติดตาม
MOIT 14 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
MOIT 14 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

MOIT 16 1.1บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
MOIT 16 1.2รายงานผลการติดตามแผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
MOIT 16 1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 6 เดือน
MOIT 16 2.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
MOIT 16 2.2 แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามประเมินผลฯ รอบ 6 เดือน ใหม่
MOIT 16 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 16 1.1บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
MOIT 16 1.2รายงานผลการติดตามแผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
MOIT 16 1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 12 เดือน
MOIT 16 2.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
MOIT 16 2.2 แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน
MOIT 16 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 12 เดือน

MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

MOIT 17 1.บันทึกข้อความเชิญประชุม
MOIT 17 2.รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
MOIT 17 3.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน และขอขึ้นเว็บไซต์
MOIT 17 4.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รพ.เชียงยืน
MOIT 17 5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 17 1.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน และขอขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส 4
MOIT 17 2.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2566 ไตรมาส 4
MOIT 17 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4

MOIT 23 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน


อ่านข่าวสาร ITA ทั้งหมด

EGP


อ่านข่าวสาร EGP ทั้งหมด