Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ผู้บริหาร

  • นายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน
  • เบอร์ติดต่อ 0-4378-1045

กิจกรรมของโรงพยาบาล

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวสารทั้งหมด

ITA

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
MOIT 2 1.2 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT 2 1.4 หน้าที่และอำนาจของโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
MOIT 2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
MOIT 2 1.8 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น
MOIT 2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT 2 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
MOIT 2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
MOIT 2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. 2564
MOIT 2 6. คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
MOIT 2 7. สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
MOIT 2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
MOIT 2 9. แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
MOIT 2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
MOIT 2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
MOIT 2 12. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 2 13. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2 14. คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
MOIT 2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
MOIT 2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
MOIT 2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
MOIT 4 1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ
MOIT 4 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT 4 3.2 ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
MOIT 4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 8 การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

MOIT 13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT 14 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิข้าราชการ

MOIT 14 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 14 2.1แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ภายใน
MOIT 14 2.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ภายนอก
MOIT 14 2.3ผังกระบวนการยืมพัสดุ
MOIT 14 2.4แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
MOIT 14 2.5กลไกการกำกับติดตาม
MOIT 14 3.1แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
MOIT 14 3.2ผังกระบวนการยืมพัสดุ
MOIT 14 3.3แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
MOIT 14 3.4กลไกการกำกับติดตาม
MOIT 14 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
MOIT 14 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 20 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

MOIT 23 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน


อ่านข่าวสาร ITA ทั้งหมด

EGP


อ่านข่าวสาร EGP ทั้งหมด