Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมของโรงพยาบาล

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวสารทั้งหมด

ITA

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

MOIT 1 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 1 1.2 คำสั่งดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT 1 1.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 1 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 1 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 1 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
MOIT 1 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 1 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 1 1.2 คำสั่งดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT 1 1.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 1 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 1 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 1 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
MOIT 1 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 3 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
MOIT 2 1.2 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT 2 1.4 หน้าที่และอำนาจของโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
MOIT 2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT 2 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
MOIT 2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
MOIT 2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. 2564
MOIT 2 7. สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
MOIT 2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
MOIT 2 9. แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
MOIT 2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
MOIT 2 12. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 2 13. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2 14. คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
MOIT 2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
MOIT 2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
MOIT 2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 2 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป.สธ. พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
MOIT 2 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2566 (แบบ สขร.1)
MOIT 2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (แบบ สขร.1) ไตรมาส 3
MOIT 2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (แบบ สขร.1) ไตรมาส 2

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 4 1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ
MOIT 4 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 3
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ไตรมาส 3
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT 4 3.2 ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
MOIT 4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 4
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ไตรมาส 4
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ไตรมาส 2
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 2

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 5 1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 1
MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 2565
MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 ไตรมาส 2 ม.ค.ก.พ.มี.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ต.ค. 2564
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 ม.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 พ.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 มิ.ย. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 เม.ย. 2565
MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 พ.ย. 2564
MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 ก.พ. 2565
MOIT 5 2.3 แบบ สขร.1 ธ.ค. 2564
MOIT 5 2.3 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 มี.ค. 2565
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3
MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ก.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ส.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ก.ย. 2565
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4
MOIT 5 1. บันทึกรายงาน สขร.1 ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ต.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 พ.ย. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ธ.ค. 2565
MOIT 5 3. ขอขึ้นเว็บ สขร.1 ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2565

MOIT 11 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 11 1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
MOIT 11 2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
MOIT 11 3.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 11 3.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 11 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 11 1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4
MOIT 11 2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4
MOIT 11 3.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4
MOIT 11 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4
MOIT 11 3.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 4

MOIT 14 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิข้าราชการ

MOIT 14 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอขึ้นเว็บ
MOIT 14 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติ
MOIT 14 3. หลักฐานแจ้งเวียน
MOIT 14 4. ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
MOIT 14 5. ภาพถ่ายกิจกรรม
MOIT 14 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 14 1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
MOIT 14 2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
MOIT 14 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4

MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

MOIT 17 1.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
MOIT 17 1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
MOIT 17 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
MOIT 17 2.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
MOIT 17 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์มที่ 2 รอบ 6 เดือน
MOIT 17 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
MOIT 17 1.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
MOIT 17 1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
MOIT 17 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
MOIT 17 2.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
MOIT 17 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์มที่ 2 รอบ 12 เดือน
MOIT 17 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน

อ่านข่าวสาร ITA ทั้งหมด

EGP


อ่านข่าวสาร EGP ทั้งหมด