Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลเชียงยืน

ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2524 อำเภอเชียงยืน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่อำเภอเชียงยืนเป็นรูปสามเหลี่ยม ทิศเหนือที่ตำบลชื่นชม เป็นยอดแหลม ทิศใต้มีตำบลกู่ทอง ตำบลนาทอง และตำบลหนองซอน เป็นฐานของรูปสามเหลี่ยม เนื้อที่ประมาณ 445 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามและอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 103 หมู่บ้าน มีพลเมืองทั้งสิ้น 75,502 คน

ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 70 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา สร้างขึ้นบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ระหว่างบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 5 และบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ในสมัยนั้น ที่ดินแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า “โคกค้อย”(เป็นภาษาอิสานแปลว่าที่ลาดต่ำไปหาที่ลุ่ม) ซึ่งเดิมชาวบ้านใช้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชไร่เป็นบางฤดูกาล

ความดำริในการก่อสร้างโรงพยาบาล ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 โดยความต้องการของประชาชน และความเห็นพ้องของทางราชการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรงบประมาณมาให้ในปี 2520 เพื่อทำการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง จากมติที่ประชุมสภาตำบลเชียงยืน ครั้งที่4/2519เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2519 ได้จัดสรรที่ดินหน้าโรงเรียนจอนวิทยกุล เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลเมื่อเดือนตุลาคม 2520 แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2521 มีตึกผู้ป่วยนอก 1 หลัง บ้านพัก 5หลัง โรงซักฟอก 1หลัง สร้างประตูและรั้วมาตรฐานยาว120 เมตร อาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ นายเดชา นะตะ สาธารณสุขอำเภอเชียงยืนในขณะนั้น จนถึงเดือนเมษายน 2522 กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ เตชะอุดมถาวร มาเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล และเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน คนแรก

โรงพยาบาลเชียงยืน ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอเชียงยืนและอำเภอใกล้เคียงวันแรกเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2522 ในภาวะที่ขาดแคลน ในทุกๆด้าน ไม่ว่า ในด้าน

1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เมื่อเริ่มดำเนินการมี ข้าราชการเพียง 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จนถึงปี 2524 มีข้าราชการและลูกจ้างรวม 23 คน (ดังนี้ พ.ญ.วิลาวัณย์ เตชะอุดมถาวร:นายแพทย์ ฝ่ายธุรการ นางเกษร เวียงนนท์:จนท.ธุรการ น.ส.มาลินี แสนเย็น”จนท.การเงินฯ ฝ่ายรักษาพยาบาลน.ส.สุอารี ช่างยา:พยาบาล น.ส.ขวัญใจ พันธรักษ์พงษ์:พยาบาล น.ส.กัลยาณี เวียงนนท์:พยาบาล นางลัดดาวัลย์ ตรีเดช:จนท.พยาบาล นางระเบียบ หีบแก้ว:จนท.พยาบาล นางจันทวาส โคตรชุม:จนท.พยาบาล น.ส.พิมลพรรณสุมะหา:จนท.พยาบาล ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นางอัมพร ลางคุลานนท์:จนท.สาธารณสุข นางวัชรินทร์ แก้ววันทา:จนท.สาธารณสุข น.ส.สุปราณี นามโนริทร์:ผช.จนท.สาธารณสุข ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค นายวิชิต อุ่นทะยา:จนท.สาธารณสุข นายเรือง วิจารจิตต์:จนท.สาธารณสุข ลูกจ้างประจำ นายเศรษฐภาคย์ ปทุมทิพย์:พขร.นายสมัย บุญครอบ:ยาม น.ส.ถาวรกองแสน:พนักงานประจำตึก น.ส.สบาย สีผาแหย่ง:พนักงานประจำตึก นายดุสิต อุปถัมภ์:นักการภารโรง นางช่วง จัตุรงค์:คนงาน ลูกจ้างเงินบำรุง นายบุญมี ศรีสมฤทธิ์:พนักงานประจำตึก นางดอกไม้ บุญครอบ: นักการภารโรง
2. ระบบประปาได้ขอความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรธรณี มาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งลูกสูบโยกมือ แล้วเสร็จเมื่อ 10 พฤษภาคม 2522 ต้องช่วยกันเข็นน้ำใช้เองและอาศัยรถดับเพลิงสุขาภิบาลส่งน้ำดื่มให้สัปดาห์ละครั้ง จนได้มีระบบประปาใช้เมื่อเดือนมกราคม 2523 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประปาชนบทเขต 4ขอนแก่น
3. ระบบไฟฟ้า ของบฯต่อเติมต่อไฟฟ้าเข้าตัวอาคารผู้ป่วยเดือนมิถุนายน 2522 และมีไฟฟ้าตามถนนเมื่อเดือนมิถุนายน 2523 จากการไฟฟ้าอำเภอเชียงยืน
4. รถใช้ในราชการโรงพยาบาล ยืมรถมาสด้ากะบะสีขาวจากโรงพยาบาลบรบือ มาใช้ชั่วคราว เมื่อ เดือนมิถุนายน 2522 จนได้รับการจัดสรรรถโตโยต้ากะบะ 1คัน จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 22 สิงหาคม 2522
5. วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆขัดสนมาก ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขมาเรื่อยๆ พร้อมได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวอำเภอเชียงยืนและชาวไทยด้วยกันเป็นอย่างดี(ได้แก่-คุณจุไร-วีระ เลาหนุวัติ ขรก.ที่ว่าการอ.เชียงยืน สหกรณ์อ.เชียงยืน ขรก.ตำรวจอ.เชียงยืน คุณบุญเลิศ กางกร ร้านประดิษฐ์ศิลป์ ร้านจิราภรณ์ คุณอดุลย์ งามสมชาติ/ภรรยา โรงอัดมันพงษ์ไพบูลย์ คุณคงเดช เชาวรัตน์:ร้านเชาวรัตน์พานิชย์ คุณทองปลิว รักษาศิลป์:ร้านอารีย์พานิชย์ คุณมังกร สุขาภิรมย์:ร้านปรัดิษฐ์ศิลป์ คุณบัญชา เหล่าประเสริฐชัย:โรงสีข้าวเชียงยืน คุณประสิทธิ์ ลางคุลานนท์;ร้านชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง คุณบุญศรี โพธิ์ศรี:ร้านศิริโพธ์ทอง คุณถาวร ชัยศิริถาวรกุล:ร้านเฉี่ยงโล้ง คุณชำนาญ มูลสุวรรณ ร้านสิทธิชัยเภสัช คุณเกรียงศักดิ์ วิชาเรือง ร้านตั้งฮกหลี คุณบัวศิลป์ ลาสุนนท์:ร้านไทยอิสานมิลเลอร์ ร้านประชานิยม ร้านหล่งเส็ง ฝ่ายวิชาการสโมสร นศ.คณะแพทยศาสตร์ มข. ท.พ.อินทรพล-ท.ญ.อรวดี หอวิจิตร แม้กระนั้นยังขาดแคนวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นอีกมาก รวมทั้งอาคารผู้ป่วยคับแคบ และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารผู้ป่วยนอกเมื่อเดือนมีนาคม 2524

แม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของเราทุกฝ่ายเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็นทางการเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2524เวลา09.50น. โดย นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารชั้นสูงในสมัยนั้น มีดังนี้ นายแพทย์อำพัน หิรัญโชติ:รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทหาร พันธ์พู่ :ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค และมี นายกิตติประทุมแก้ว: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุพัฒก์ ตระกูลดิษฐ์: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มาร่วมในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายโรงพยาบาลเชียงยืน มีแพทย์หญิงวิลาวัณย์ เตชะอุดมถาวร: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน คนแรกเป็นผู้บุกเบิก พัฒนาภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด

และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อพ.ศ. 2530 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อ พ.ศ. 2547 โรงพยาบาลเชียงยืน เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ ที่ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนและสนองนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรฐาน ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดร่วมกัน และมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาการบริการ จนสามารถนำไปสู่มาตรฐานสากล โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบัน (ปี 2559) โรงพยาบาลเชียงยืนตั้งอยู่ เลขที่ 403 ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-781045 โทรสาร 043-781045 ต่อ138 รับผิดชอบ 144 หมู่บ้าน 13 ตำบล ประชากรในเขตอำเภอเชียงยืน 6x,xxx คน

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน

1. แพทย์หญิงวิลาวัณย์ เตชะอุดมถาวร พ.ศ. 2522 - 2527
2. นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ์ พ.ศ. 2527 - 2528
3. นายแพทย์ธนะชัย ธัญญกุลสัจจา พ.ศ. 2528 – 2533
4. นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา พ.ศ. 2533 – 2556
5. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร พ.ศ. 2556 – 2564
6. นายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม