Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

เนื้อหา :

MOIT 17 2.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลับ