Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 18 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี

เนื้อหา :

MOIT 18 2. สรุปผลการประชุม

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลับ