Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 20 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เนื้อหา :

MOIT 20 2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลับ