Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 22 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ

เนื้อหา :

MOIT 22 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอขึ้นเว็บ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลับ