Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 11 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

เนื้อหา :

MOIT 11 3.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 4

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

กลับ