Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 20 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เนื้อหา :

MOIT 20 1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ และขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส 4

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

กลับ