Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 23 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน

เนื้อหา :

MOIT 23 1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิด ไตรมาส 4

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

กลับ