Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 23 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน

เนื้อหา :

MOIT 23 2.Print Screen รายงานการกำกับติดตาม ผ่านระบบ Google Form ไตรมาส 4

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

กลับ