Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เนื้อหา :

MOIT 5 1. บันทึกรายงาน สขร.1 ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2565

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กลับ