Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เนื้อหา :

MOIT 6 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

กลับ