Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 8 การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

เนื้อหา :

MOIT 8 3.หลักฐานแจ้งเวียนประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 1 ต.ค. 2564

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลับ