Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 9 การอบรมให้ความรู้ จนท.เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย

เนื้อหา :

MOIT 9 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลับ