Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

เนื้อหา :

MOIT 10 2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลับ