Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อหา :

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙0 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

รูปภาพ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กลับ